Tietosuojakäytäntö

Päivitetty 4.1.2024

Soveltamisala ja tarkoitus

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy on lampopumppupiste.fi -verkkosivustolla ja tietokannoissa käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tämä tietosuojaseloste soveltuu Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö
Oy:n suorittamaan, ulkoisia toimijoita koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi tästä dokumentista, löydät yhteystietomme ”Ota yhteyttä” -otsikon alta.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa yhteistyökumppaneillemme sekä nykyisille, entisille ja tuleville Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö
Oy:n tuotteiden ja palveluiden käyttäjille (jäljempänä ”asiakkaat” tai ”sinä”) yleinen käsitys siitä:

 • mitä henkilötietoja keräämme;
 • milloin ja miksi keräämme henkilötietoja;
 • miten käsittelemme henkilötietoja.

Henkilötiedot, joita keräämme:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kiinteistötunnus
 • asennusosoite, jos eri kuin postiosoite

Tietojen kerääminen (milloin ja miksi keräämme henkilötietoja)

Voit luovuttaa meille sinua tai tuotettasi, kuten lämpöpumppua, koskevia tietoja ottaessasi yhteyttä meihin verkkosivujen kautta sekä soittamalla huolto- tai
myyntipuh.nroihin. Lisäksi voimme saada tällaisia tietoja maahantuojilta, vakuutusyhtiöiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaiset tiedot (”asiakkaan toimittamat henkilötiedot”) voivat sisältää:

Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kiinteistötunnus, asennusosoite jne.)Väestötieteellisiä tietoja (taloudessa asuvien henkilöiden määrä jne.)Tuotetta koskevia tietoja (sarjanumero, malli, ostopäivä, asennuspäivä, huoltohistoria, lämmönlähde, lämmitysjärjestelmä, kylmäaineen tyyppi, jne.)Toimintasi perusteella syntyviä paikkatietoja (navigoinnin apu, hakulauseet ja sijainnin jakaminen esimerkiksi ilmastoon sopivan lämpöpumpun valitsemiseksi)Tietoja ostoksestasi sekä tuotteidemme ja palveluidemme käytöstä (asiakasmieltymykset ja -asetukset, ostohistoria, jne.)

Osa Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö Oy:n tuotteista voi automaattisesti kerätä tuotetta ja sen ympäristöä koskevia teknisiä tietoja, jotka eivät suoraan liity sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot (”tuotetiedot”) ovat
tavallisesti sidoksissa tuotteen sarjanumeroon ja voivat tämän vuoksi olla epäsuorasti jäljitettävissä sinua koskeviksi.

Tuotetietoihin voi sisältyä:

 • Asennuspäivä, asennusosoite ja kiinteistötunnus
 • Tuotetta koskevat tekniset tiedot (kylmäaineen tyyppi jne.)
 • Järjestelmän toiminnan tila (lämmitysjärjestelmä – patterit, lattialämmitys, konvektori jne.)
 • Tiedot tuotteen käytöstä (käyttöajat, lämmönlähde – maalämpö, ilmalämpö jne.)
 • Tiedot ympäristöstä (asennuspaikan lämpötila, kuvat tuotteesta jne.)

Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja muuten kuin laissa säädetyillä perusteilla.

Tuotetietojen kerääminen ja käsittely voi olla tarpeen:

Teknisten asiantuntijoiden suorittamien diagnoosien toteuttamiseksi ja tuotteissa havaittujen virheiden korjaamiseksi tuotteiden huollon ja ylläpidon kautta
Tuotteiden ja palveluidenkehittämiseksi, esimerkiksi tuotteiden laadun ja
turvallisuustoimintojen parantaminen
Tuotetakuiden käsittelyä varten
Lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi

Kerätessämme ja käyttäessämme tuotetietoja Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö Oy:n lukuun edellä mainittuihin tarkoituksiin tai vastaavaa laillista
tarkoitusta varten, emme tavallisesti pyydä suostumustasi, ellei tätä katsota yksittäistapauksessa tarpeelliseksi tai ellei soveltuva lainsäädäntö tätä edellytä henkilötietojen käsittelyn perustuessa sopimukseen tai muuhun lainmukaiseen
perusteeseen.

Etujen tasapainotus

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan, jos se on tarpeen laillista tarkoitusta varten ja takuuvelvoitteidemme tai muiden lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojesi käsittelyllä on tärkeä merkitys tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun varmistamisessa.

Tietojen minimointi ja oikeellisuus

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy pyrkii käsittelemään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat riittäviä, olennaisia ja rajoitettu siihen, mikä on
tarpeellista suhteessa siihen tarkoitukseen, jota varten henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriote

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy antaa pyynnöstä lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja yhteydenotosta löydät ”Ota yhteyttä” -otsikon alta.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Noudattamiemme toimintatapojen mukaisesti soveltuvaan lainsäädäntöön, sääntelyyn ja määräyksiin perustuvien vaatimusten, mukaan lukien yksityisyyden-
ja tietosuoja, on täytyttävä kaikissa maissa, joissa toimimme. Pyrimme jatkuvasti päivittämään tätä tietosuojaselostetta varmistaaksemme, että se täyttää oikeudelliset vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö Oy:n keräämiä, sinua ja tuotetta koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle, mukaan lukien sen tarkistaminen, oletko oikeutettu tiettyihin ostoihin ja palveluihin sekä paremman palvelun ja asiakaskokemusten tarjoaminen
 • Tuotteita ja palveluita koskevien päivitysten tai muutosten ilmoittaminen sinulle, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, muutokset maahantuojien ehdoissa, vaatimuksissa ja käytännöissäUusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista tiedottaminen
 • Tuotteisiin liittyvän tuen ja palveluiden tarjoaminen (takuuhuolto, takaisinkutsu jne.)
 • Tuotekehitystarkoitukset, esimerkiksi tuotteiden suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantaminen
 • Asiakasviestinnän ja tarjousten arviointi ja parantaminen
 • Lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa tai muulla tavalla sinulle ilmoitetun tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jotka annetaan tuotteen tai palvelun oston yhteydessä, säilytetään niin kauan kuin
Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy on velvollinen täyttämään takuuvelvoitteensa. Useimmissa järjestelmissä henkilötiedot poistetaan vuoden kuluttua, mutta voimassaolevat asennukset, reklamaatiot ja takuuasiat poistetaan 11 vuoden kuluttua. Jos olet pyytänyt tietojen poistamista, voimme silti säilyttää
tietyt henkilötiedot, joita vaaditaan oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi sekä liittyen puolustukseen oikeudellisissa riidoissa. Mikäli emme ole saaneet suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn, säilytämme tiedot vain lainsäädännön salliman ajan.

Oikeus saada tietoa ja vaatia tietojen oikaisua

Jokaisella on oikeus kerran vuodessa saada maksutta tieto siitä, mitä henkilötietoja Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy hänestä käsittelee, tekemällä tätä
koskeva kirjallinen pyyntö. Mikäli henkilötietoja käsitellään, on asianomaiselle henkilölle tämän esittämän pyynnön johdosta annettava tieto käsiteltävistä henkilötiedoista, näiden tietojen lähteestä, käsittelyn tarkoituksista sekä siitä kenelle tietoja luovutetaan.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse tai sähköpostitse, ja pyynnön tulee olla sen henkilön allekirjoittama, joka pyytää
selvitystä henkilötiedoistaan. Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy lähettää vastauksen tietoihin tallennettuun postiosoitteeseen, ellei toista postiosoitetta ei ole ilmoitettu.
Voit lähettää kirjallisen pyynnön alla olevaan osoitteeseen:

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy
Kulmatie 43, 04130 Sipoo

tai

info@lampopumppupiste.fi


Voit ottaa yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen myös, jos haluat

 • saada pääsyn henkilötietoihisi,
 • pyytää virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon korjaamista,
 • pyytää henkilötietojen poistamista,
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista,
 • vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin,
 • siirtää henkilötietoja (tietojen siirrettävyys) tai
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä rekisterinpitäjän toimesta.

Salassapito

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy pyrkii toteuttamaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoutumiselta sekä vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä ja muutoksilta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä ja kaikelta muulta lainvastaiselta käsittelyltä.
Pyrimme myös varmistamaan, että yksityisyyden suojan taso sekä henkilötietojesi suojaamiseksi toteutetut toimet ovat riittävät suhteessa riskeihin, jotka aiheutuvat henkilötietojesi ominaisuuksista ja käsittelystä.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy voi jakaa henkilötietojasi muille liikekumppaneille, jotka voivat lähettää tuote- ja palvelutarjouksia sekä muita viestejä sinulle (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asennusosoite),
kuten, mutta ei tähän rajoittuen, vakuutusyhtiölle pidennetyn turvavakuutuksen tarjoamiseksi.

Oikeudellisista vaatimuksista johtuen, esimerkiksi viranomaistutkinta, kiista tai oikeudenkäynti. Kun vilpittömässä mielessä katsomme, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiesi suojelemiseksi, esimerkiksi käyttöehtojemme mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai petosten tai muiden turvallisuusongelmien tunnistamiseksi, estämiseksi tai paljastamiseksi.

Tuotekehitystarkoituksiin voidaan jakaa ainoastaan tuotetietoja.

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n/ Maan Lämpö Oy: sisällä pääsy henkilötietoihin on rajoitettu työntekijöihin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen niitä meidän lukuumme tai toimittaakseen tuotteita tai palveluita. Henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ovat velvoitettuja pitämään henkilötietosi suojattuna ja luottamuksellisina sopimuksen mukaisesti. Pyrimme valitsemaan tietojenkäsittelyä
sisältävistä palveluista sen vaihtoehdon, joka parhaalla mahdollisella tavalla suojaa henkilötietojesi eheyttä suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Markkinointi

Emme jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten, ellet ole antanut suostumustasi tähän.

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy voi kuitenkin antaa sinulle tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista tai muista vastaavista markkinointitoimista, joista arvelemme sinun olevan kiinnostunut.

Muutokset

Lämpöpumppupiste Suomi Oy/ Maan Lämpö Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin.